TOM school

Onze school is met ingang van september 2012 een TOM SCHOOL geworden. TOM staat voor Team Onderwijs op Maat. Dit is een onderwijsconcept dat ongeveer 10 jaar geleden ontwikkeld werd. In de afgelopen jaren is dit verder door ontwikkeld. Elke school kiest daarin een eigen variant en legt eigen accenten. Het concept waar wij voor kiezen
laat zich het best vergelijken met het Dalton onderwijs en het circuitmodel.
Het grote verschil met het Dalton onderwijs is dat dit TOM-model zeer leerkracht gestuurd is. Iets dat ons erg aanspreekt en ook past bij onze huidige manier van werken.

In groep 1/2 wordt de basis gelegd. De werkwijze van de kleuters wordt eigenlijk doorgevoerd naar de hogere groepen. Door het inzetten van ‘de kleine kring’, krijgen bv. de kinderen instructie op hun eigen niveau. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 werken ’s ochtends in circuitvorm. De ochtend wordt verdeeld in vijf blokken van een half uur en ieder blok kiezen de leerlingen een nieuwe activiteit. Dit zijn elke dag dezelfde activiteiten, maar uiteraard steeds met een andere inhoud.

De vijf activiteiten zijn:
Rekenen
Taal/spelling
Niet tijdgebonden: Activiteiten waar je langere tijd mee bezig kan zijn. Een biebboek bijvoorbeeld. Wanneer het boek uit is kan je altijd een ander boek pakken. Documentatie is ook iets waar ze langer dan een half uur mee bezig kunnen zijn.
Tijdgebonden: Activiteiten die binnen het half uur af moeten zijn: schrijven, de verwerking van aardrijkskunde etc.
Speel-leeractiviteiten: Computer en al het materiaal dat wij nu als extra inzetten worden
dan structureel ingezet. Eén keer in de week hoort hier ook een (educatief) spel bij.

Iedere activiteit heeft ook een eigen (groeps)tafel, rekenen doe je aan de rekentafel. Al het benodigde materiaal ligt daar ook klaar. In groep 3 t/m 8 werken de leerlingen met een
dag- of weektaak (in groep 7 en 8), hierop staat aangegeven welke activiteiten zij die
dag/week moeten doen en wanneer zij die dag/week instructie hebben. Leerlingen plannen zelf de activiteiten maar moeten elke dag een rekenactiviteit, een taalactiviteit, een niet tijdgebonden, een tijdgebonden en een speelleeractiviteit hebben gedaan.

TOM maakt het mogelijk om de instructie uiterst effectief te geven. Voor de instructie
worden de leerlingen in drie niveaugroepen verdeeld. Het grote verschil bij TOM is dat alle niveaugroepen even lang instructie krijgen, maar dan op een ander niveau (gemiddelde, verlengde en verdiepende instructie). De samenstelling van de instructiegroepen blijft niet het hele jaar hetzelfde. Aan de hand van toetsresultaten en observaties van de leerkracht worden de groepen, in overleg met de intern begeleider, opnieuw ingedeeld.

Wanneer de leerkracht instructie geeft werken de overige leerlingen zelfstandig. Wanneer zij vragen hebben kunnen zij deze stellen aan de zogenoemde ‘dobbelsteenkinderen’. Deze leerlingen mogen gedurende een dag of week andere leerlingen helpen. Uiteraard loopt de leerkracht regelmatig rondes door de klas om leerlingen verder te helpen. 's Middags wordt er weer klassikaal gewerkt en is er tijd voor gym, zwemmen, de zaakvakken en de creatieve vakken.