Downloads

Wij houden u graag op de hoogte door middel van de schoolgids en de info-ABC.

Draaiboek Covid

Info-ABC

MR notulen

Schoolgids

Schoolkalender

Schoolondersteuningsplan

Schoolplan

Vakantierooster


Scholen op de kaart

PCBS van der Brugghenschool

Een christelijke school

PCBS van der BrugghenSchool is een christelijke basisschool waar onze leerlingen leren om de aan hen geschonken talenten, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen in de samenleving te gebruiken. Onze school is een samenwerkende gemeenschap waar leerkrachten, kinderen, ouders/verzorgers met elkaar werken aan de levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische ontwikkeling van ieder kind.

Dit kan alleen als zij in een veilig en positief schoolklimaat les krijgen. De PBS-methodiek helpt dit te realiseren.

Elk kind heeft een persoonlijke ontwikkeling en dit respecteren wij door het geven van TOM-onderwijs. Binnen dit onderwijsconcept werken kinderen op hun eigen niveau en is hij/zij zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. We streven ernaar om het onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk vorm te geven en te laten verlopen. We zoeken daarom constant naar verbetering op dit gebied. Hoe kan het efficiënter, effectiever, uitdagender, meer stimulerend, nog beter passend bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen in deze tijd? Voor zorgleerlingen ligt er een actueel ondersteuningsplan vanuit Passend Onderwijs klaar.

De Van der BrugghenSchool is een school die altijd in beweging blijft en elk jaar werkt aan nieuwe speerpunten en verbeterpunten.

Aan de hand van diverse vragen geven wij u informatie over onze school. Indien u nog meer informatie wenst, verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze kunt u downloaden van onze site.

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de eigen identiteit van de school?

Levensbeschouwelijke identiteit

Op de Van der BrugghenSchool zijn we open over geloven. Dit betekent dat kinderen leren wat geloof in het leven van mensen kan betekenen. We stimuleren kinderen om hun eigen levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. Trefwoord neemt de belevingswereld van het kind serieus en brengt die samen met de wereld van de Bijbel. We vinden het van belang kinderen te leren dat mensen op veel verschillende manieren kunnen geloven. Ze maken kennis met verschillende stromingen en tradities en leren zo respect te hebben voor andere levensovertuigingen. Kinderen leren dat het geloof consequenties heeft voor het handelen. We brengen hen (christelijke) waarden als zorg voor anderen, respect en een vreedzame levenshouding bij.

Pedagogische identiteit

Vanuit de christelijke traditie wil de Van der BrugghenSchool een gemeenschap zijn van leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders waarin iedereen zich thuis voelt en tot zijn of haar recht kan komen. Dit betekent dat we niemand willen uitsluiten, dat iedereen zich veilig moet voelen en dat we zorgzaam en respectvol met elkaar willen omgaan. We leren leerlingen elkaar te helpen en te denken aan de ander. We hanteren een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School. Met de Vreedzame School leren kinderen niet alleen conflicten door middel van dialoog op te lossen, maar ook mede verantwoordelijkheid te dragen voor het reilen en zeilen in de klas en de school. Naast de Vreedzame School hanteren we ook de PBS-methodiek. Deze methodiek is gebaseerd op een preventief beleid door gewenst gedrag aan te leren, die te bekrachtigen door beloning en duidelijke consequenties te koppelen aan het overtreden van gedragsregels.

Onderwijskundige identiteit

Vanuit de christelijke traditie vinden we de uniciteit van ieder kind belangrijk. Dit betekent dat het kind als een uniek persoon centraal staat. Wij streven ernaar het kind een ononderbroken leergang door te laten maken. Onze organisatie is gebaseerd op het circuitmodel, uitgaande van de speel-/werksituatie in de onderbouw, waarin de kinderen in een circuit werken, waarbinnen zij keuzes maken. Dit circuitmodel wordt met behulp van het TOM-onderwijs doorgezet in de bovenbouw. Naast de lesmethodes voor de verschillende vakken maken we ook gebruik van andere faciliteiten zoals chromebooks, documentatie, de bibliotheek, culturele- en sportevenementen, buitenlessen, excursies en dergelijke. Zo willen wij de leerlingen een goede basis meegeven om te functioneren in de huidige maatschappij.

Hoe worden ouders betrokken bij de school?

Onze school is een samenwerkende gemeenschap van ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan de school en de school heeft de input nodig om de leerlingen maximaal te kunnen begeleiden. Ouders kennen hun kinderen het best en kunnen bijdragen aan de onderwijsbehoeften van hun kinderen.

Er is een actieve ouderraad, er zitten ouders in de medezeggenschapsraad en in de identiteitscommissie. In deze commissies/raden kunnen ouders actief meedenken en meewerken aan hetgeen op school gebeurt. De ouderraad beheert ook de ouderbijdrage, een vrijwillige bijdrage die gebruikt wordt voor extra activiteiten.

Bij ons op school helpen ook veel ouders bij het lesprogramma, zij geven kook- en technieklessen.

Wat is Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)?

Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van ‘research based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De methodiek is in de Verenigde Staten en in Noorwegen wetenschappelijk onderzocht en heeft daar haar waarde in de praktijk ruimschoots bewezen.

PBS-scholen maken gedragsverwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch

  • De school stelt haar basiswaarden vast en vertaalt deze naar concreet gedrag;
  • Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd, geoefend en herhaald;
  • Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd;
  • Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels.
Hoe wordt er invulling gegeven aan het TOM-onderwijs?

Onze school is met ingang van september 2012 een TOM-school geworden. TOM staat voor Team Onderwijs op Maat. Dit is een onderwijsconcept dat ongeveer 14 jaar geleden is ontwikkeld.

TOM maakt het mogelijk om de instructie uiterst effectief te geven. Voor de instructie worden de leerlingen in drie niveaugroepen verdeeld. Bij TOM-onderwijs krijgen alle niveaugroepen even lang instructie, maar dan op een ander niveau (gemiddelde, verlengde en verdiepende instructie). De samenstelling van de instructiegroepen blijft niet het hele jaar hetzelfde. Aan de hand van toetsresultaten en observaties van de leerkracht worden de groepen, in overleg met de intern begeleider, opnieuw ingedeeld.

Wanneer de leerkracht instructie geeft, werken de overige leerlingen zelfstandig. Wanneer zij vragen hebben kunnen zij deze stellen aan de zogenoemde ‘dobbelsteenkinderen’. Deze leerlingen mogen gedurende een dag of week andere leerlingen helpen. Uiteraard loopt de leerkracht regelmatig rondes door de klas om leerlingen verder te helpen. 's Middags wordt er weer klassikaal gewerkt en is er tijd voor gym, zwemmen, de zaakvakken en de creatieve vakken.

Wat houdt het ondersteuningsplan omtrent zorgleerlingen precies in?

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun didactische of sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen begeleiding krijgen volgens een vast protocol. De intern begeleider van de school coördineert de extra ondersteuning. Deze ondersteuning kan plaatsvinden in de eigen groep of bij de remedial teacher buiten de klas.

Dit alles staat beschreven in het ondersteuningsplan. Hierin is gedefinieerd hoe de school tegemoetkomt aan allerhande specifieke onderwijsbehoeften en wanneer en voor hoelang een kind in aanmerking komt voor een ondersteuningsarrangement. Voorbeelden hiervan zijn leerlingen met:

  • een vertraagde lees- /taalontwikkeling;
  • dyslexie, die conform een dyslexieprotocol begeleid kunnen worden;
  • dyscalculie, die conform het dyscalculieprotocol begeleid kunnen worden;
  • een disharmonisch intelligentieprofiel;
  • problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren zoals werkhoudingsproblemen, gedrag, zwak ontwikkelde sociale vaardigheden;
  • een combinatie van bovengenoemde onderwijsbehoeften waarbij de school handelingsbekwaam is.
Wat zijn de ontwikkelingen voor dit jaar en/of komende jaren?

Het komende schooljaar gaan wij werken aan het school-passend maken van de methodiek PBS.

Verder gaan wij ons ontwikkelen in het nóg effectiever maken van de instructie. Omdat in het TOM-onderwijsconcept de leerlingen één instructie per dag krijgen, is het van groot belang dat wij als team ons constant ontwikkelen op de effectiviteit van dit instructiemoment. Betrokkenheid van leerlingen speelt daarbij een belangrijke rol.

Prioriteit blijft ook het verbeteren van de planmatige uitvoering van onze leerlingondersteuning zodat het Passend Onderwijs ook passend is en blijft binnen de Van der BrugghenSchool.

In iedere groep wordt gewerkt met een digitaal rapport: MijnRapportfolio. In 2019 zijn wij hiermee begonnen met het doel om onze leerlingen eigenaarschap te geven over hun eigen onderwijsleerproces en zelf doelen te kunnen formuleren. Naast de didactische ontwikkeling van het kind, formuleren de leerlingen hun eigen doelen en kunnen zij laten zien waar zij trots op zijn. MijnRapportfolio is dus veel meer een verzameling van cijfers. We blijven dit MijnRapportfolio ontwikkelen en aanvullen.

Het schooljaar 2021-2022 starten wij met een nieuwe methode voor de wereld oriënterende vakken. Deze zullen wij geïntegreerd en thematisch aan gaan bieden. Naast kennis-vergroten zullen wij tijdens deze lessen veel aandacht besteden aan het aanleren van vaardigheden: samenwerken, presenteren, onderzoekend leren, doorzetten en creatief denken, om er een paar te noemen.

Tot slot is er een initiatief ontstaan om het schoolplein grondig aan te pakken. In 2020 is het plan ‘Groen Plein’ geboren. Tijdens de eerste lockdown in 2020 hebben we een groene heuvel aangelegd. We gaan het Groene Plein uitbreiden met moestuinen en plekken waar buiten les gegeven kan worden. We willen dat onze leerlingen buiten spelend en ontdekkend kunnen leren en relaxen tijdens de pauzes. 

Wat houdt het continurooster precies in?

Onze school heeft een vijf-gelijke-dagenrooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8:30 tot 14:00 uur naar school. Dit biedt de kinderen structuur en rust in hun dagindeling. Alle kinderen eten tussen de middag in het lokaal, samen met de leerkracht. De kinderen ervaren het vijf-gelijke-dagenmodel als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen en te ontspannen!

Hoe is de voor- en naschoolse opvang geregeld?

In de school hebben wij vanaf 14:00 uur buitenschoolse opvang. SKH heeft in maart 2015 naschoolse opvang: ‘De Brug’ opgericht en werkt tijdens de naschoolse uren met de kinderen. Ze doen dit vanuit de pedagogische visie die ook op school heerst.

Stichting Kinderopvang Huizen (SKH) is een organisatie met een sterke historie. Inmiddels is SKH uitgegroeid tot een volwassen organisatie waar het kind centraal staat.

Stichting Kinderopvang Huizen

www.kinderopvanghuizen.nl

info@kinderopvanghuizen.nl

tel.: 035-5269999

Copyright 2023 PCBS van der Brugghenschool | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist